خوش آمدید

غالبا در تصمیم گیریها دودل هستید
خلاق و رویا پردازید
همیشه فداکار هستید
انعطاف پذیر نبوده و اگر برنامه تان عوض شود عصبی می شوید
معمولا بعد از انجام خیلی از کارها خودتان را سرزنش می کنید
مسائل را با تجزیه و تحلیل حل می کنید و کمتر از احساسات در حل آنها بهره می برید
اهدافتان را قبل از تحقق با دیگران در میان می گذارید
اهل استدلال بوده و خیلی کم ریسک می کنید
حیوانات و گیاهان را بسیار دوست دارید
دائما خودتان را با بقیه مقایسه می کنید
ایرادات مردم را به رویشان و با کنایه می گویید
به مسائل ماورایی و ناشناخته علاقه مندید
حسابگر بوده و اهل ولخرجی نیستید
با "نه" گفتن مشکل دارید
قدرت تجسم قوی دارید
نظراتتان به سرعت تغییر کرده و از شاخه ای به شاخه دیگر می پرید
سریع و به راحتی عصبانی نمی شوید
گاهی بعد از عملکرد منطقی و به دور از احساس، دچار عذاب وجدان و ناراحتی می شوید
غالبا به راحتی گول می خورید
معمولا سریع و به شدت علاقه مند می شوید