هم فرکانسی ذهن زن و شوهر ( چطور با استفاده از قدرت ذهن همدیگر سریعتر به ثروت برسیم )

می دونستی  اگه ذهن  یه زنو شوهر باهم هم فرکانس بشن می تونن سریعتر به اهداف مالی خود برسند ؟

790,000 تومان